Bautech Posadki Przemysłowe i Dekoracyjne
Youtube Youtube Pinterest Facebook
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Strona główna » Posadzki przemysłowe » Produkty » Posadzki Betonowe » Utwardzacze posadzkowe » Multitop Enduro
Posadzki betonowe

Utwardzacz posadzkowy Multitop Enduro

 

Metaliczno-krzemowy utwardzacz do posadzek betonowych w systemie DST

 

Metaliczno-krzemowy utwardzacz do posadzek betonowych

Multitop Enduro jest metaliczno-krzemową, suchą posypką nawierzchniową (DST – dry shake topping) do monolitycznych posadzek betonowych. Zawiera twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i pigmenty. Naniesiony i zatarty na świeżo rozłożonym betonie tworzy barwną, o teksturze marmurkowej, trwałą, odporną na ścieranie i pylenie, gładką posadzkę o zwiększonej odporności na penetrację olejów, smarów itp.

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania nowych posadzek utwardzonych powierzchniowo o wysokiej twardości oraz odporności na ścieranie i pylenie w obiektach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, fabrykach, warsztatach, halach magazynowych, centrach logistycznych, parkingach itp. obiektach narażonych na średnie obciążenia mechaniczne.

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych.

 

 

Rozkładanie utwardzacza, wózek

 

 

CECHY WYROBU
 • wysoka odporność na ścieranie
 • wysoka odporność na pylenie
 • wysoka odporność na uderzenia
 • z dodatkiem trudnościeralnego kruszywa metalicznego
 • łatwy do czyszczenia
 • szczelna i niepyląca nawierzchnia
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • mrozoodporny
 • szeroka paleta kolorów
 
PODŁOŻE

Utwardzacz powierzchniowy Multitop Enduro stosuje się na powierzchniach świeżo układanego betonu niskoskurczowego:

 • klasa min. C20/25
 • stosunek w/c ≤ 0,50
 • ilość cementu ≤ 350 kg/m3
 • zawartość alkaliów w cemencie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi niskoalkalicznego cementu (NA), określonymi w normie PN-B-19707. Cement - Cement specjalny - Skład, wymagania i kryteria zgodności
 • cement CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S lub CEM III/A
 • kruszywo o uziarnieniu ≤16 mm
 • zawartość frakcji ≤0,25 mm- min. 4%
 • punkt piaskowy ok. 35%
 • łączna ilość cementu i kruszywa frakcji ≤0,25 mm – max. 450 kg/m3
 • dodatek włókien polimerowych BAUMEX, stalowych BAUMIX i włókien polipropylenowych BAUCON wg zaleceń BAUTECH
 • konsystencja na placu budowy: S3, opad stożka Abrahmsa ok.12 cm. Dodatek włókien powoduje zmniejszenie opadu stożka.

 

W przypadku nawierzchni zewnętrznych klasa ekspozycji i klasa betonu dobierana jest indywidualnie.

 

UWAGA! Do mieszanki betonowej nie dodawać popiołów lotnych, gdyż maja one tendencję do zbierania się w górnej warstwie płyty, co może prowadzić do pylenia posadzki lub odspojeń utwardzacza. Niedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszanki betonowej celem zwiększenia jej urabialności. Powoduje to znaczny spadek wytrzymałości betonu oraz wyraźny wzrost skurczu chemiczno-fizycznego, wskutek czego powstają niekontrolowane rysy i spękania.          

Beton musi być odpowiednio zagęszczony.

 

WARUNKI WYKONANIA

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 5 dni powinna wynosić +5°C- +30°C. Wykonaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp. W celu zapewnienia wysokiej jakości posadzki i jednorodności koloru, wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi narzędziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pyłem, kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami.

 

WYKONANIE

Przed zastosowaniem utwardzacza powierzchniowego MULTITOP ENDURO, beton musi osiągnąć odpowiednią twardość. Czas wiązania betonu uzależniony jest od temperatury, wilgotności względnej powietrza itp. Nie można dopuścić do zbyt dużego utwardzenia powierzchni betonu, dlatego należy często sprawdzać stan podłoża. Umożliwi to wybranie optymalnego momentu rozpoczęcia aplikacji utwardzacza powierzchniowego. Do pracy można przystąpić, gdy po wejściu na beton ślady stóp nie będą głębsze niż 3-4 mm. Z powierzchni betonu usunąć gumowymi ściągaczkami nadmiar zaczynu cementowego i powierzchnię odświeżyć dyskiem. Następnie rozsiać ok. 2 kg/m2 utwardzacza MULTITOP ENDURO. Powierzchnię wstępnie zatrzeć dyskiem, ponownie rozsiać utwardzacz w ilości ok.2 kg/m2 i całość jeszcze raz zatrzeć dyskiem. Ilość wysypanego utwardzacza wynosi ok. 4,0 kg/m2. Kontrolować na bieżąco zużycie, gdyż niestaranne rozkładanie utwardzacza może prowadzić do obniżenia jakości posadzki. Kolejne etapy zacierania wykonywać łopatkami ustawianymi stopniowo pod coraz większym kątem.

KARTA TECHNICZNApdf

 

 

Kup w sklepie

 

 

Posadzka betonowa z utwardzaczem Multitop Enduro - schemat, przekrój

PIELĘGNACJA

Bezpośrednio po zakończeniu procesu zacierania, całą powierzchnię należy zaimpregnować wybranym preparatem w celu zapobiegania przed zbyt szybką utratą wilgoci:

BAUSEAL® EKO

Wodorozcieńczalny impregnat do posadzek przemysłowych nakładany metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem. Preparat nakładać jednokrotnie cienką warstwą unikając tworzenia kałuż. Wydajność 1 litrna 8-12 m2

BAUSEAL® ENDURO

Rozpuszczalnikowy impregnat do posadzek przemysłowych nakładany na świeżo ułożoną posadzkę betonową natychmiast po ostatnim zatarciu mechanicznym. Preparat nakładać metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem. Preparat nakładać jednokrotnie cienką warstwą unikając tworzenia kałuż.

Wydajność 1 litrna 8-10 m2

BAUTECH FORMULA®

Krzemianowo-polimerowy, pielęgnacyjno–wzmacniający i uszczelniający preparat do powierzchni betonowych. Preparat należy nanosić równomiernie na nawierzchnię metodą natryskową w ilości              0,1-0,2 l/m2 do uzyskania całkowitego pokrycia.

Nawierzchnia powinna pozostać mokra przez 15-20 minut, w miejscach wysychających szybciej, należy na bieżąco nanieść dodatkową ilość preparatu do równomiernego rozłożenia i utrzymania przez odpowiedni czas mokrej powierzchni zalecany jest mop mikrofibrowy).

Wydajność 1 litrna 4-10 m2

NANOSEAL®

Litowo-polimerowy, pielęgnująco-wzmacniający i uszczelniający preparat do powierzchni betonowych. Dzięki przenikaniu i utwardzeniu betonu w strukturze molekularnej, pozwala na uzyskanie wysokowytrzymałej matrycy cementowej o ekstremalnych właściwościach fizycznych i chemicznych. Dodatkowa modyfikacja selektywnie dobranym spoiwem polimerowym zapewnia maksymalne doszczelnienie betonu poprzez wiązanie składników matrycy betonowej nie zawierających wolnych związków wapnia.

Preparat należy nanosić równomiernie na nawierzchnię metodą natryskową w ilości 0,1 - 0,2 l/m2 do uzyskania całkowitego pokrycia. Nawierzchnia powinna pozostać mokra przez 15-20 minut,                 w miejscach wysychających szybciej, należy na bieżąco nanieść dodatkową ilość preparatu (do równomiernego rozłożenia i utrzymania przez odpowiedni czas mokrej powierzchni zalecany jest mop mikrofibrowy).

Wydajność 1 litrna 4-10 m2

 

KONSERWACJA

Zgodnie z instrukcją użytkowania i konserwacji posadzki betonowej wg wytycznych Bautech.

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement – z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć dużą ilością wody, skórę umyć wodą z mydłem. W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

INFORMACJE DODATKOWE
 • Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy BAUTECH. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami firmy BAUTECH. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma BAUTECH nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.
 • Powierzchnia wykonanej posadzki może wykazywać różnice w odcieniu i wyglądzie w zależności od warunków i sposobu wykonywania prac, warunków wysychania itp. - nie jest to wada wyrobu i nie wpływa na parametry techniczne oraz właściwości użytkowe posadzki. Zróżnicowanie kolorystyczne posadzki może być również wynikiem niejednorodnego podłoża betonowego.
 • Na powierzchni posadzki zacieranej mechanicznie mogą pojawić się włosowate pęknięcia. Jest to typowe zjawisko dla posadzek betonowych i nie ma wpływu na właściwości użytkowe posadzki.
 • Przy wilgotności względnej powietrza poniżej 40% istnieje ryzyko pojawienia się wykwitów na powierzchni. Przy wilgotności względnej powietrza powyżej 80% może wystąpić wydłużony proces wiązania betonu.
 
OPAKOWANIA

Worki 30 kg, palety 35 x 30 kg = 1050 kg

PRZECHOWYWANIE

6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu, przy składowaniu na paletach, w fabrycznie zamkniętych opakowaniach i w suchych warunkach.

DANE TECHNICZNE
Wyrób zgodny z EN-13813

Reakcja na ogień

A1fl

Wydzielanie substancji korozyjnych

zaprawa cementowa (CT)

Wytrzymałość na ściskanie
po 28 dniach

powyżej 50 N/mm2 (C50)

Wytrzymałość na zginanie
po 28 dniach

powyżej 10 N/mm2 (F10)

Odporność na ścieranie na tarczy Böhmego po 28 dniach

poniżej 3 cm3/50cm2 (A3)

Odporność chemiczna

m. in. oleje, chłodziwo, bielinka, alkohol etylowy, detergenty alkaliczne, farba drukarska

Przesiąkliwość oleju:

0 mm

Twardość wg skali Mohsa

>7

Zużycie materiału

ok. 4 kg/m2 ±10%

Temperatura stosowania

od +5°C do +30°C

Możliwość obciążania

lekkie obciążenia: 14 dni
pełne obciążenia: 28 dni 

Dostępne kolory:

Kolory standardowe:
MT300 - stalowoszary,
MT301 - ceglasta czerwień,
MT302 - oliwkowa zieleń,
MT303 - platynowo szary,
MT304 - tytanowo szary,
MT305 - grafitowy

Kolory na zamówienie:
MT306 - niebieski,
MT307 - brążowy,
MT309 - żółty 

CE Metaliczno-krzemowy utwardzacz do posadzek betonowych

 

06
EN 13813
kruszywo twarde CT-C50-F10-A3

 

 

Kup w sklepie

 

  NASI KLIENCI

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg
© 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy tel. 22 716-77-91, fax 22 716-77-90 NIP: 522-000-09-96, Regon: 012547108, KRS nr: 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Google+ | projekt i wykonanie: agencja interaktywna Intermedium.pl